VNPT, MobiFone… phải định kỳ công bố chế độ lương, thưởng

14:39, Thứ Tư, 30/09/2015 (GMT+7)

Theo Nghị định 81 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước như VNPT, MobiFone, VTC, VietnamPost… sẽ phải định kỳ hằng năm công bố thông tin về báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp mình.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 81/2015/NĐ-CP (Nghị định 81) quy định về nội dung, trình tự, thủ tục, trách nhiệm công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước (DNNN).

Có hiệu lực thi hành từ ngày 5/11/2015, Nghị định 81 áp dụng cho cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước, DNNN và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc công bố thông tin của DNNN.

Các DNNN trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh và DNNN kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh, thực hiện công bố thông tin theo quy định của Chính phủ về tổ chức, quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh.

Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, xổ số, chứng khoán thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật chuyên ngành và quy định tại Nghị định này.

Nghị định 81 nêu rõ, việc công bố thông tin của các DNNN nhằm đảm bảo yêu cầu công khai, minh bạch về hoạt động của doanh nghiệp, bảo đảm tính hiệu quả, hiệu lực trong hoạt động quản lý và giám sát của cơ quan nhà nước và của xã hội đối với DNNN.

Đồng thời, việc công bố thông tin của DNNN cũng phải đảm bảo đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định của pháp luật. Việc công bố thông tin do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền công bố thông tin thực hiện. Doanh nghiệp, trực tiếp là người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền, chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, kịp thời, trung thực và chính xác của thông tin được công bố.

Cũng theo quy định tại Nghị định 81, việc công bố thông tin của DNNN được thực hiện qua 2 hình thức là văn bản và dữ liệu điện tử. Ngày nộp các nội dung công bố thông tin là ngày văn bản đến cơ quan có thẩm quyền, ngày gửi fax, gửi email, ngày công bố trên cổng hoặc trang thông tin điện tử của doanh nghiệp. Ngày công khai thông tin là ngày thông tin xuất hiện trên các phương tiện công bố thông tin.

Cụ thể, đối với doanh nghiệp, phương tiện công bố thông tin gồm báo cáo bằng văn bản, cổng hoặc trang thông tin điện tử, ấn phẩm và các phương tiện thông tin đại chúng khác theo quy định của pháp luật.

Với cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước, phương tiện công bố thông tin gồm hệ thống tiếp nhận thông tin, cổng hoặc trang thông tin điện tử, ấn phẩm và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

Còn với Bộ KH&ĐT, phương tiện công bố thông tin là hệ thống tiếp nhận thông tin, cổng thông tin doanh nghiệp của Bộ (http://www.business.gov.vn), ấn phẩm và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

Đáng chú ý, Nghị định cũng quy định rõ các thông tin DNNN phải công bố định kỳ, đó là: Chiến lược phát triển của doanh nghiệp; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm của doanh nghiệp; Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm của doanh nghiệp; Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 3 năm gần nhất tính đến năm báo cáo; Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội khác; Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp hàng năm; Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp; Báo cáo tài chính 6 tháng và báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp; Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp.

Trong đó, đối với việc công bố thông tin về chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp, doanh nghiệp được yêu cầu phải xây dựng báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp mình theo các nội dung quy định tại phụ lục X kèm theo Nghị định 81; thực hiện công bố trên cổng hoặc trang thông tin điện tử của doanh nghiệp báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng, đồng thời gửi báo cáo tới cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước và Bộ KH&ĐT để thực hiện công bố theo quy định. Thời hạn công bố và gửi báo cáo cho cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước và Bộ KH&ĐT không muộn hơn ngày 31/3 của năm liền sau năm báo cáo.

Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, bao gồm: Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước, nhóm công ty mẹ - công ty con; Công ty TNHH một thành viên độc lập do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

(Theo ICTnews)

.
.
.
.

.
.
.