(XHTT)
Bạn có thể đặt logo hay thông tin của công ty hay cừa hàng máy tính của mình hiển thị trong My Computer, xóa bỏ chế độ autocomplete cho Internet Explorer hay tự động ngưng chương trình khi shutdown, mặc định menu start cho Windows … để sử dụng Windows hoàn hảo hơn. Hiển thị logo của bạn trong My Computer Khi mua máy tính lắp đặt sẵn ở các cừa hàng hay công ty, khi vào Properties của My Computer, bạn thường thấy logo hay thông tin về công ty của họ. Bạn cũng có thể tự tạo cho mình logo và hiển thị trên My Computer trong Windows 2000/XP/2003 theo các bước sau: - Bạn tự tạo sẵn cho mình một logo với kích thước 118 x 92, hệ 256 màu, với định dạng là Bitmap (.bmp) với tên là OEMLOGO.BMP. - Dùng Notepad soạn thảo một tập tin với tên là OEMINFO.INI có nội dung sau: [General] Manufacturer= Ten ban Model=WorkStation [Support Information] line1="Nhap noi dung ban muon hien thi" line2="--------------------------------------------------" line3=”Nhap noi dung ban muon hien thi” line4=”--------------------------------------------------” line4=”BRING COLORS TO YOUR LIFE !!!” line4=”--------------------------------------------------” Phần [General] là thông tin về công ty hay cừa hàng của bạn. Phần [Support Information] là thông tin sẽ hiển thị khi bạn nhấn vào nút Support Information trong Properties của My Computer. Bạn cũng cần chú ý là khi sao lưu lại tập tin OEMINFO.INI trong Notepad, bạn phải để ngay phần “Save as Type” là “All files” và phần FileName là OEMINFO.INI. - Đem 2 tập tin OEMINFO.INI và OEMLOGO.BMP vào “C:\WINDOWS\system32” (Tuỳ theo ổ đĩa hệ thống của bạn). Thoát ra ngoài Desktop, bạn nhấn F5 để refresh và phải chuột vào My Computer, chọn Properties sẽ thấy kết quả như hình trên. DHNguyen