Những sản phẩm CNTT nào được coi là trọng điểm?

Những sản phẩm CNTT nào được coi là trọng điểm?

(XHTT) - Theo dự thảo thông tư về danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm vừa được Bộ TT &TT ban hành lấy ý kiến nhân dân, 8 sản phẩm dưới đây được coi là trọng điểm.   (1) Thiết bị giải mã tín triển, sản xuất, kinh doanh và sử dụng các sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm. Dự thảo sẽ nhận ý
.
.