8 lý do để người dùng cần phải root các thiết bị Android

8 lý do để người dùng cần phải root các thiết bị Android

thì vẫn có rất nhiều lý do để root thiết bị của mình. Bởi điều đó cho phép người dùng tùy biến, tối ưu chưa root thì đồng nghĩa với việc bạn đang sử dụng điện thoại với quyền user. Sau khi điện thoại được root thì bạn sẽ có thể sử dụng máy với quyền admin. Trong Android thì quyền admin này còn được gọi bằng
.
.