MDIS phát triển kỹ năng mềm, gia tăng cơ hội việc làm cho sinh viên

MDIS phát triển kỹ năng mềm, gia tăng cơ hội việc làm cho sinh viên

cách giữa nhà tuyển dụng với người tìm việc chính là sự thiếu kỹ năng mềm. Thiếu kỹ năng mềm là một như kỹ năng mềm trong sinh viên. MDIS nhận thấy khi có được các kỹ năng mềm, sinh viên sẽ có được lợi
.
.