Hà Nội sẽ triển khai xe bus 2 tầng từ tháng 6/2018

Hà Nội sẽ triển khai xe bus 2 tầng từ tháng 6/2018

đảm bảo vận hành và có thể làm ảnh hưởng chất lượng dịch vụ tuyến. Hà Nội sẽ triển khai xe bus 2 tầng từ tháng 6/2018 Đơn vị cũng đã liên hệ với nhà sản xuất, tuy nhiên, đối với các xe ô
.
.