Twitter thêm tính năng lưu tweet vào Bookmarks để xem sau

Twitter thêm tính năng lưu tweet vào Bookmarks để xem sau

khi vẫn đảm bảo tính riêng tư cho người sử dụng. Twitter thêm tính năng lưu tweet vào
.
.