Youtube loại bỏ tính năng chú thích, thay bằng "Cards" và "End Screens"

Youtube loại bỏ tính năng chú thích, thay bằng "Cards" và "End Screens"

cung cấp các chức năng tương tự tính năng chú thích (Annotation) như liên kết với các video khác và dụng phiên bản trình duyệt dành cho PC của YouTube. Tính năng chú thích "Annotation" đã lỗi thời trong thời đại của các thiết bị di động Tính năng chú thích được Youtube giới thiệu lần đầu vào
.
.