VNPT hợp tác thêm với một trường Đại học để phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin

VNPT hợp tác thêm với một trường Đại học để phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin

thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học Kinh Bắc để tăng cường phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, tài trợ, phát triển nguồn nhân lực và sản phẩm chất biết, trước đó, cũng với mục tiêu phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin và đẩy mạnh hoạt động R
.
.