VNPT tài trợ cho các hoạt động khuyến học khuyến tài của đất nước

VNPT tài trợ cho các hoạt động khuyến học khuyến tài của đất nước

triệu đồng.  Có thể khẳng định dấu ấn đậm nét của Tập đoàn VNPT trong việc khuyến học khuyến tài
.
.