Google cung cấp bản vá lỗ hổng bảo mật cho Nexus 6 và Nexus 6P

Google cung cấp bản lỗ hổng bảo mật cho Nexus 6 và Nexus 6P

khâu xác thực hai yếu tố. Vào tháng 11/2016, Google đã lặng lẽ phát hành bản lỗ hổng bảo mật dành
.
.