Vệ tinh MicroDragon đánh dấu bước tiến mới của khoa học công nghệ Việt Nam

Vệ tinh MicroDragon đánh dấu bước tiến mới của khoa học công nghệ Việt Nam

gửi những tín hiệu đầu tiên về Trái đất, đánh dấu một bước tiến mới của nền khoa học công nghệ Việt
.
.