Ngân hàng đề nghị tham gia mạng lưới ứng cứu sự cố ATTT sau khi Vietnam Airlines bị tấn công

Ngân hàng đề nghị tham gia mạng lưới ứng cứu sự cố ATTT sau khi Vietnam Airlines bị tấn công

thay đổi thái độ đối với vấn đề ATTT, chủ động đề nghị được tham gia mạng lưới ứng cứu sự cố ATTT
.
.