Ông Ngô Diên Hy trở thành Tổng Giám đốc đầu tiên của Tổng công ty Truyền thông VNPT Media

Ông Ngô Diên Hy trở thành Tổng Giám đốc đầu tiên của Tổng công ty Truyền thông VNPT Media

định bổ nhiệm ông Ngô Diên Hy giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền thông (VNPT Media).   ;trao quyết định bổ nhiệm cho ông Ngô Diên Hy  Như vậy, ông Ngô Diên Hy đã trở thành Tổng Giám đốc .    Ông Ngô Diên Hy tốt nghiệp khoa CNTT, Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 1996 và tốt nghiệp Thạc sỹ
.
.