Vỏ điện thoại liên quan đến khủng bố, ẩm thực?

Vỏ điện thoại liên quan đến khủng bố, ẩm thực?

  Vật liệu làm kính chống đạn được sử dụng cho vỏ điện thoại Patriot Ẩm thực Người dùng
.
.