Smartphone có thể bị theo dõi kể cả khi đã tắt định vị GPS

Smartphone có thể bị theo dõi kể cả khi đã tắt định vị GPS

bị theo dõi ngay cả khi họ đã tắt dịch vụ định vị GPS. Nhóm Arsalan Mosenia, Xiaoliang Dai, Prateek định vị, GPS và Wi-Fi đã bị tắt. Dữ liệu được sử dụng để theo dõi thiết bị bao gồm múi giờ của điện
.
.