(XHTT)
XHTTOnline: Bạn hầu như không thể gỡ bỏ các add-on nếu đang dùng trình duyệt Internet Explorer. Cách tốt nhất là bạn thực hiện việc hủy chạy (disable) các phần mềm bổ sung này. Để thực hiện việc này trong IE6, bạn chọn Tools,Manage Add-ons. Chọn add-on không mong muốn, chọn nút Disable, rồi nhấn OK. Internet Explorer 7 cho phép bạn gỡ bỏ các control ActiveX --miễn đó là các chương trình bạn đã tải xuống và cài đặt (khác với các chương trình tải xuống cùng với trình duyệt). Để gỡ bỏ chúng, bạn chọn Tools,Manage Add-ons,Enable or Disable Add-ons. Trong menu Show thả xuống, chọn Downloaded ActiveX Controls (32-bit). Chọn các control không mong muốn rồi nhấn Delete. Bạn cũng có các tùy chọn khác để xóa các chương trình này. Hãy kiểm tra Add/Remove Programs trong Control Panel (Programs and Features trong Vista); rất có thể bạn sẽ tìm thấy tùy chọn hủy cài đặt. Và nếu chương trình từng bị xem là malware, có thể bạn sẽ phải gỡ bỏ chúng bằng một chương trình bảo vệ chẳng hạn AdAware của LavaSoft. Mặt khác, nếu bạn đang dùng Mozilla Firefox, tất cả những gì phải làm là để gỡ bỏ một add-on không mong muốn từ trình duyệt web là chọn Tools,Add-ons, chọn chương trình cần gỡ bỏ rồi nhấn Uninstall. Phan Minh Ngọc